สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อ SMEs

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือ สินเชื่อเอสเอ็มอี สำหรับทุกประเภทธุรกิจ

ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อเอสเอ็มอี (SMEs) ในภาคเอกชน โดยกำหนดกิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง โดยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs

กิจการอุตสาหกรรม กิจการค้าปลีก ค้าส่ง กิจการการบริการ กิจการอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการนิคม / เขต / สวนอุตสาหกรรม หรือนิคม / เขต / สวน SMEs ตามหลักเกณฑ์ของการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยาย และการปรับปรุงกิจการ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของกิจการ โดยการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุนในกิจการ

  • ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซื้อยานพาหนะ
  • ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และระบบควบคุมกำจัดมลพิษ
  • เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและระยะยาว
  • ชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

SME คืออะไร

SME คือธุรกิจที่ดำเนินเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งได้แก่ธุรกิจที่จัดจำหน่ายและธุรกิจที่ให้การบริการ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจบริหารหรือจัดการธุรกิจนั้นด้วยตัวเองครับ ซึ่งแนวคิดสำหรับธุรกิจ SME คือการต่อยอดสินค้าที่มีอยู่นั้น ให้ตีตลาดและมีจำนวนที่มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแพร่หลายนั่นเอง

  • กลุ่มกิจการผลิตสินค้า (Product Sector) กลุ่มกิจการที่มีลักษณะของการประกอบการแนวอุตสาหกรรม คือ กิจการที่ดำเนินการเปลี่ยนรูปวัตถุให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ โดยใช้เครื่องจักรหรือมือเปล่า
  • กลุ่มกิจการให้บริการ (Service Sector) กลุ่มการให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การโรงแรม การขายอาหารกับเครื่องดิ่ม การให้บริการส่วนบุคคล การให้เช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ หรือการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
  • กลุ่มกิจการค้าส่งและค้าปลีก (Service Sector) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. ค้าส่ง (wholesale) คือ การขายสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีก หน่วยงานอุตสาหกรรม หรือผู้ค้าส่งด้วยกันเอง
  2. ค้าปลีก (Retail) คือ การขายสินค้าที่ไม่มีการแปรรูปให้กับลูกค้า