สินเชื่อแลกเช็คเป็นเงินทุน

แลกเช็คเป็นเงินทุน

บริการรับแลกเช็ค ซื้อลดเช็ค ให้บริการเงินด่วนโดยใช้เช็คค้ำประกัน สำหรับท่านที่มีเช็คหรือใช้บัญชีกระแสรายวัน สามารถนำเช็คมาเพื่อทำสัญญาเงินกู้กับทางเรา ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก.

บริการการให้กู้ยืมเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องระยะสั้น โดยลูกค้านำตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเช็ค ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาขายให้กับเรา เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

มีเปลี่ยนตั๋วเงินเป็นเงินสดได้ทันที

ลูกค้าสามารถขายลดเช็คได้ทุกประเภท ทั้งเช็คเงินสด เช็คหรือผู้ถือ และเช็ค A/C Payee Only ของทุกธนาคาร โดยเช็คเรียกเก็บต้องเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินระยะเวลาที่ธนาคารอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน เบิกใช้วงเงินผ่านช่องทางบริการเช็คเรียกเก็บแบบพิเศษ (SQ)

เงื่อนไขการใช้บริการ

สำหรับลูกค้าที่จะใช้บริการสินเชื่อขายลดเช็ค ต้องเป็นลูกค้านิติบุคคล และบุคคลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์